Vem är Jesus?

Vem är Jesus?

Vem är Jesus? Vad lär Bibeln?

Många över världen har olika åsikter om vem Jesus var. Muslimerna säger exempelvis att han är en stor profet vid sidan om Muhammed. Hinduerna menar han är en av många tusen gudar eller avatarer. Mormonerna framställer Jesus som en son till Gud jämställd med Satan innan han föll. Jehovas vittnen gör honom till den mäktigaste ängeln i himlen både innan och efter han var människa på jorden. Och buddhisterna tror att han helt enkelt var en upplyst man som insåg att han är gud precis som alla andra människor kan komma till samma insikt.

Så vem är Jesus? Vad säger de flesta kristna om Jesu identitet och varför är det viktigt att verkligen gå till botten med vem Jesus är? Därför att det har betydelse för vårt eviga liv.

”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok [Johannes evangelium] gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” Johannes 20:30,31

Så vad betyder det att Jesus är Guds Son?

Filipperna 2:6,7 säger:

”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.”

Här sägs att Jesus var till i Guds gestalt och jämlik Gud. Om vi ska tro detta var han varken ängel i himlen eller bror till Satan innan han kom till jorden. Han var heller ingen vanlig profet lik andra människor som Gud kallat och helt klart ingen vanlig människa. Så vad var han? Bibeln talar om Jesus som Guds Son, Messias och Människosonen. Det betyder att han också var Gud. Vilka ytterligare skriftställen bekräftar detta?


1. Aposteln Thomas sa att Jesus är Gud.

Johannes 20:27-28:

”Sedan sade han till Tomas: ’Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!’ Tomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud!’”


2. Aposteln Petrus sa att Jesus är Gud.

2 Petrus 1:1:

”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.”


3. Aposteln Paulus sa att Jesus är Gud.

Titus 2:12b-14:

”Vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”


4. Aposteln Johannes sa att Jesus är Gud.

Johannes 1:1-3:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.”


5. Profeten Jesaja sa att Jesus är Gud.

Jesaja 9:6:

”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.”


6. Jesus kallar sig själv ”Jag Är” och ”Alfa och Omega”

Johannes 8:56-58:

”’Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig.’ Judarna sade: ’Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!’ Jesus svarade: ’Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.’ Då tog de upp stenar för att kasta på honom.”

Uppenbarelseboken 22:12,13:

”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.


7. Gud Fadern själv kallar Jesus Gud

Hebréerna 1:8:

”Men om Sonen säger han [Gud]: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Tankarna ovan inspirerade av följande video: https://youtu.be/R9OGg6qPwTo4 ytterligare skäl att tro att Jesus är Gud.


1. Judarna tyckte Jesus sa att han var Gud och ville stena honom för den hädelse som det innebar i deras ögon

Johannes 5:18:

”Men Jesus sade till dem [judarna]: ’Min Far verkar fortfarande, och därför verkar även jag.’ Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin Far och gjorde sig själv lik Gud.

Johannes 10:33:

”Judarna svarade: ’Det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud fast du är en människa.’”


2. Jesus kan ge evigt liv och förlåta synder

Johannes 10:27,28:

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. ”

Markus 2:5-7:

”Jesus såg deras tro och sade till den lame: ’Mitt barn, dina synder är förlåtna.’ Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: ’Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?’”


3. Jesu blod kallas Guds blod

Apostlagärningarna 20:28:

”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.


4. Jesus tog emot tillbedjan

Johannes 9:35-38:

”Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom, sade han: ’Tror du på Människosonen?’ Han svarade: ’Vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom.’ Jesus sade: ’Du har sett honom. Det är han som talar med dig.’ Då sade mannen: ’Jag tror, Herre.’ Och han tillbad honom.

Kommentar: Hade Jesus varit en ängel hade han sagt som alla änglar i Bibeln som människor vill böja sig ner för.

Uppenbarelseboken 22:8,9:

Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sade till mig: ’Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe.´”Följande skriftställen visar hur Gamla testamentet eller de hebreiska skrifterna berättar om vem den Allsmäktige Guden är lite som i gåtor och hur Nya testamentet eller de kristna grekiska skrifterna avslöjar vem alla dessa ledtrådar pekar emot. Jesus är uppfyllelsen av alla profetior och den som sammanfattar allting. Be om Den Helige Andens vägledning, läs dessa ställen och omkringliggande verser, låt dem sjunka ner i hjärtat och dra dina egna slutsatser. Varför? För att det har avgörande betydelse för ditt eget eviga liv.JESUS LIVETS KÄLLA

Johannes 1:3,4

”Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.”

Johannes 4:13,14:

”Jesus svarade henne: ’Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.’”

Johannes 5:21:

”För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.

Johannes 7:37:

”Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.

Johannes 10:28:

Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. ”

Uppenbarelseboken 21:5-7:

”Och han som satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting nytt.’ Och han sade: ’Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.’ Sedan sade han till mig: ’Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son.JESUS, VÄRLDENS DOMARE

Jesaja 45:21b-24:

”Och det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälser, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka.

Johannes 10:9:

”Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.”

Johannes 5:22-23:

Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.”

Romarna 14:10b-12:

Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

Filipperna 2:9-11

”Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”JESUS, HERDEN FÖR SITT FOLK

Psalm 23:1-3

Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själhan leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.”

Johannes 14:6:

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Matteus 11:28,29:

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar.”

Markus 10:18:

Ingen är god förutom Gud.”

Johannes 15:13:

Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner.

Johannes 10:11-14:

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.JESUS, KLIPPAN

Jesaja 44:8:

”Finns det någon annan Gud än jag? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen.”

Matteus 16:18:

På denna klippa (Jesus själv) ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.”

1 Korinthierbrevet 3:11:

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd, och den grunden är Jesus Kristus själv.”

Apostlagärningarna 4:11, 12:

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.MÄNNISKOSONEN, LAMMET OCH JESUS

Daniel 7:9,13,14:

”Den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom, och tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. … I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

Filipperna 2:9-11

”Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”

Uppenbarelseboken 20:11:

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.”

Uppenbarelseboken 22:3:

”Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.”

Uppenbarelseboken 22:12,13, 20:

”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

”Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart.’ Amen, kom Herre Jesus!”JESUS, VÄRLDENS FRÄLSARE & NAMNET SOM RÄDDAR

Jesaja 43:3:

”Jag är HERREN [Jahwé] din Gud, Israels Helige, din Frälsare.”

Jesaja 45:5:

”Jag är HERREN [Jahwé] och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.

Hosea 13:4:

”Jag är HERREN [Jahwé] din Gud alltsedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig och det finns ingen annan frälsare än jag.”

Jesaja 45:21,22:

”Det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälser, ingen utom mig.”

Vänd er till mig och bli frälsta, ni alla jordens ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.”

Psaltaren 18:2:

”Hjärtligt kär har jag dig, HERRE [Jahwé] min styrka, HERRE [Jahwé] mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.”

2 Samuelsboken 22:4, 7:

”Till HERREN [Jahwé], den högt lovade, ropar jag, och jag blir frälst från mina fiender.”

I min nöd åkallade jag HERREN [Jahwé], jag ropade till min Gud. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nåde hans öron.”

Joel 2:32:

”Och det ska ske att var och en som åkallar HERRENS [Jahwés] namn ska bli frälst.

Johannes 8:24:

Jesus säger: ”Om ni inte tror att Jag Är [Jahwé], ska ni dö i era synder.

Romarna 10:13:

Var och en som åkallar Herrens [Jesus] namn ska bli frälst.

Apostlagärningarna 15:11:

”Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta.”

Lukas 18:42:

Jesus sade till honom: ’Du får din syn. Din tro har frälst dig.’”

Apostlagärningarna 16:31:

”De svarade: ’Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.’”

Matteus 24:9:

Jesus: ”Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.”

Apostlagärningarna 1:1:

”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

3 Johannes brev 1:7:

”Det är ju för Namnets skull de har gått ut.”

Apostlagärningarna 5:40-42:

”När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från Stora rådet, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för Namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.”

Apostlagärningarna 4:11, 12:

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.”

Titus 3:4-7:

”När Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till en ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgör över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv.”

Alla dessa skriftställen visar att det är av största vikt och betydelse exakt vilken uppfattning vi har om vem Jesus är. Det räcker inte att vi tror att han funnits, eller att han var en profet sänd från Gud eller ens att han dött för våra synder. Det man behöver göra för att bli räddad eller frälst från döden, är att tro att Jesus Är, dvs att han är den Gud de hebreiska skrifterna talar om och Människosonen (Gud som människa). Att tro på Guds Son innebär också att tro att han gav sitt liv för att vi skulle slippa ta straffet för våra egna synder, att han uppstod på tredje dagen, segrade över och räddade hela världen från evig död, bara vi personligen tar emot hans nåderika gåva genom omvändelse och dop.

”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” -Markus 1:15

”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst.” -Markus 16:15, 16