Vad är Guds egennamn?

Vad är Guds egennamn?

Vi har alla ett namn, ett namn som vi lystrar till i en grupp av människor. Men vilket är Guds namn?

Vad är namnet på den allsmäktige Guden och den som har skapat universum och allt som ryms i det?

Jehovas vittnen skulle säga att det är Jehova. De säger att namnet Jehova är det egennamn som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud tillskriver sig själv i sin allra första kontakt med Mose.

I 2 Moseboken 3:13-15 (NUB) har Mose just fått uppdraget att befria israeliterna ur Egypten och frågar Gud vad hans namn är:

” ’Men’ sade Mose till Gud ’om jag nu går till israeliterna och talar om för dem att deras förfäders Gud har sänt mig, så kommer de att fråga: ’Vad är hans namn?’ Vad ska jag svara då?’ ”

Då svarar Gud Mose med de berömda orden:

” ’JAG ÄR DEN JAG ÄR’, sa Gud. ’Säg till israeliterna att han som heter JAG ÄR har sänt dig.’ Vidare sa Gud: ’Tala om för dem att Herren [YHVH], deras förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta är mitt eviga namn och så ska alla generationer kalla mig.’ ”

Gud själv säger alltså att namnet Yehovah (eller Yavéh*), är hans speciella egennamn. Han säger att detta är ett evigt namn och att alla generationer ska kalla honom vi det namnet.

Tetragrammaton (Fyra bokstäver) YHVH

* Det exakta uttalet av bokstäverna för Guds namn YHVH har varit osäkert eftersom det hebreiska skriftspråket bara innehåller konsonanter. Dessutom slutade judarna att använda det heliga Namnet av rädsla för att missbruka det enligt ett av de tio budorden.

Masoreterna, de skriftlärda som kopierade texterna för att bevara dem, använde dock punkter för att visa läsaren rätt uttal. Enligt punkterna i Leningrad Codex uttalas namnet Yehovah. En del teologer föredrar dock formen Yahweh eller Jahvé på svenska.

Vad betyder Guds eviga namn?

Namnet Yehovah är ett namn som berättar om Guds karaktär och som alltid är rätt att använda om Gud. Det är det av Guds namn som används mest i Bibeln, ungefär 6.800 gånger i de hebreiska skrifterna eller Gamla Testamentet. Jehovas vittnen menar att det är ännu fler gånger eftersom även vissa grekiska handskrifter av Nya Testamentet också innehåller gudsnamnet ”YHVH”.

Namnet ”Jag Är” betyder att han är den evige, från evig tid till evig tid. De hebreiska bokstäverna som utgör namnet betyder nämligen ”Han var, Han är, Han kommer”. Han är därför utanför tiden och den som fanns innan tiden skapades. Han är alltid är den han är, d.v.s. han är den ende verklige konstanten, han är och har alltid varit densamme, och kommer alltid att vara densamme (jmfr Ps 102:28).

Namnet kan också tolkas ”Jag kommer att vara, vad jag kommer att vara”, vilket indikerar att han göra sig själv till lösningen på vilket uppkommet problem som helst.

Gud förklarade också mer om vem han är genom att vidareutveckla sitt egennamn Yehovah många gånger i de hebreiska skrifterna och han använde även andra titlar för att beskriva sig själv och låta sitt egendomsfolk och andra folk, lära känna honom närmare. Genom sina förbundsnamn förband han sig också att leva upp till vad namnet stod för, varje namn är därför förbundet med ett löfte (2 Sam.23:5).

Även om vi idag kan känna till hur Guds namn uttalades, måste det viktigaste rimligtvis vara att vi vet vad Guds namn betyder och att vi personligen lär känna Guden bakom namnet.

Upptäck mer:

10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften.

Är Jesus Gud?

Vad är treenigheten?

Se gärna följande video om de skriftlärda judarnas uttal av Guds namn, från 42:22.

What is God’s REAL name? (Se från 42:22 min)