Vad lär Bibeln om helande i vår tid?

Vad lär Bibeln om helande i vår tid?

Guds hand

Vad Jehovas vittnen lär om helande

Jag växte upp som ett Jehovas vittne, var ett aktivt vittne i 24 år från 13 års ålder och fick alltid lära mig att Jesus inte botar idag och att de löften som gavs till de första kristna, inte gäller vår tid. I tidskriften Vakttornet sägs det om helbrägdagörelse:

“Sådana kraftgärningar, sådana andens gåvor, upphörde i och med att Jesus och apostlarna och de som de hade förmedlat gåvorna till hade dött. Aposteln Paulus skrev: ‘Vare sig det finns gåvor till att profetera, skall de tas bort, eller tungotal, skall det upphöra, eller [mirakulöst uppenbarad] kunskap, skall den tas bort.’ (1 Korinthierna 13:8) Varför det? De hade fullgjort sitt syfte. Eftersom de hade visat att Jesus var den utlovade Messias och att den kristna församlingen hade Guds godkännande, behövdes inte längre sådana kraftgärningar, alltså inte heller helbrägdagörelse. De har ‘tagits bort’.” -VT 1/12 2008 s23

Detta enda skriftställe, 1 Korinthierna 13:8, ligger alltså till grund för läran att botande över huvud taget inte existerar idag. Och Jehovas vittnen är inte de enda kristna som tror så. Trots detta finns det mängder av bevis som talar för helande i vår tid. Tusentals människor har blivit helade i Jesu namn i våra dagar och några av dessa fall är vetenskapligt dokumenterade. Och jag har själv bevittnat hur det ord som Jesus själv uttalade är sant:

“Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.” –Johannes 14:12-14 B2000

“Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” –Johannes 15:16 B2000

Anita Barker säger i sin bok “Guide till helande” i kapitel 21:

“En del påstår att det mirakulösa upphörde efter att Nya testamentet skrevs för 2000
år sedan. Dessa personer har inte läst kyrkohistorien. Genom alla århundraden har Gud fortsatt att på ett mirakulöst sätt hela människor. Det har inte funnits någon period då helandet har dött ut. T.ex. har en av de mest kända kyrkofäderna Augustinus som levde på 400-talet skildrat många sådana händelser. Han skrev ”Guds stad” (24 band) och sade sig känna till så många mirakulösa helanden att han på ett ställe skrev: ‘Vad skall jag göra? Jag är så pressad av löftet att fullborda detta verk att jag inte kan redogöra för alla de under som jag vet om. Fortfarande sker nämligen många under och den som utför dem är samme Gud som utförde de under vi har läst om och han gör det med vem han vill och på det sätt han vill.’ “

Varför tror inte vittnena på att det här gäller vår tid och vad menar dem med att andens gåvor har tagits bort? Varför de inte tror beror antagligen på att de inte ser några mirakulösa helanden själva. Och varför de tror att alla andens gåvor, såsom profeterande och tungotal har tagits bort, är återigen för att de inte ser någon av andens manifestationer i sina egna led.

Gentemot omvärlden resonerar de som så att eftersom Bibeln nu är komplett så har vi all kunskap vi behöver i den. Och eftersom vittnena (ca 8 miljoner) predikar om att Jesus är Messias, så behöver inte kristna varken bota sjuka, tala i tungor eller få ord av kunskap från Gud i modern tid. Om människor behöver veta något från Gud, kan de fråga vittnena istället.

Vad betyder detta i praktiken? Det kan verka gott och riktigt att man vill tjäna Gud och leda människor till sanningen om honom, men gör man det? Och i så fall, gör man bara det? Nej, i själva verket tar man också på sig en roll som en ny slags Mose och gör sig till en kanal mellan Gud och människor. Samtidigt erkänner man villigt att ledningen för Jehovas vittnen inte består av profeter och att inget av det som sägs i vittnenas litteratur är inspirerat av Gud. Mose var till skillnad från vittnenas styrande krets utvald direkt av Gud, hade en särskild andel av Guds heliga ande och talade med Gud ansikte mot ansikte. Men att vara den större Mose, är inte det en roll som bara kan innehas av Jesus Kristus? Och nu när han har den rollen, behövs det då några fler som tar sig den rollen? Jesus sade att HAN är “vägen, sanningen och livet”. Många andra skriftställen visar på samma sätt att det han är den enda giltiga medlaren mellan Gud och människor.

Så varför ser vittnena sig själva som den kanalen idag? Litar de inte på Jesus och den heliga anden, att Gud ensam kan ge enskilda kristna förståelse i sitt ord? Kan det vara för att man är rädd att en sådan förståelse skulle kunna skilja sig från det man själv kommit fram till? Det här är en stor fråga och något man kan lägga ut texten om länge. Men vi går vidare.

Helande var inte bara för de icke troendes skull

Stämmer vittnenas påstående att syftet med underverken bara var att de skulle visa vem som är Messias? Hur ska vi i så fall tolka det som sägs i Jakob 5: 14,15 om vad bröder och systrar i församlingen skulle göra om de blev sjuka:

“Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.”

Det betyder ju att helandet inte bara skedde till förmån för icke troende, för att de skulle tro att Jesus är Messias. Helanden skedde också för att församlingsmedlemmarna inte skulle behöva vara nedtyngda varken av sjukdom eller synd.

Jesus sa också att han skulle vara med den kristna församlingen intill avslutningen på tingens ordning. Han skulle alltså fortsätta att verka i församlingen på samma sätt som under den första kristna tiden ända fram till våra dagar.

“All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given. Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” Matteus 28:18-20 Nya Världens Översättning

Det är den tiden vi lever i nu. Finns det något bättre sätt för Jesus att visa att han leder den kristna församlingen och är med oss som enskilda kristna, än att hålla sitt ord och låta oss vara hans händer på jorden och jämsides med predikandet och döpandet av lärjungar bota sjuka, precis som han hade gjort om han själv vandrade bland oss här på jorden?

Jesus inte bara helar idag, han uppenbarar sig för enskilda individer

Det finns miljarder och åter miljarder människor som fortfarande behöver bli räddade genom Jesus Kristus och som inte vet att han är den enda vägen till Gud. Många av dessa lever i länder där kristna är förbjudna och har svårt att vittna. För några av dessa ärligt sökande människor visar sig därför Jesus själv i syner och drömmar, helt i enlighet med profeten Joels ord:

“Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande.” Joel 2:28,29
Gällde det här bara de första kristna? Nej, det kan vi förstå av följande skriftställe:
“Och det ska ske i de sista dagarnasäger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profeteraOch jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” –Apostlagärningarna 2:17-21

Andens gåvor ökar i vår tid

Är det inte ganska tydligt att skrifterna talar om ett ökat flöde av Guds ande och dess gåvor på jorden i de sista dagarna innan den stora dag då Jesus kommer tillbaka för att döma jorden?  Vore det inte tvärtom märkligt om de skulle tas bort vid denna oerhört kritiska tid då dessutom falska profeter skulle gå ut i världen och vilseleda många? Jesus själv varnade ju:
“Många människor ska framföra falska budskap om Gud och lura många.” –Matteus 24:11
Men han försäkrade också:
“Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.” –Johannes 16:12,13
Andens gåvor är ju bevis på att Guds ande finns i församlingen. Men om det inte finns några sådana bevis, inget profeterande, inget helande och inget tungotal, hur kan en församling veta att man för övrigt vägleds av sanningens ande för att få full förståelse och bli ledd in i “hela sanningen” i skriften? Att man inte tillhör de många människor som avsiktligt eller oavsiktligt lurar andra genom sitt mänskliga resonemang i det att man litar till sitt eget förstånd mer än till Guds ande? Det sägs ju:
“Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd.” -Ords. 3:5 Nya Världens Översättning Betonat av mig
Och:
“Om någon av er saknar vishet, skall han fortsätta att be om sådan från Gud, ty han ger frikostigt åt alla och utan att förebrå; och den skall ges honom. –Jakob 1:5
Vårt eget förstånd är så oerhört begränsat i så många sammanhang, men är det något som det inte kan över huvud taget, så är det att verkligen greppa och förstå de djupare andliga sanningarna i Guds ord. De kan bara uppenbaras av Guds ande.

När ska andens gåvor tas bort?

Samtidigt är det riktigt som vittnena säger att alla andens gåvor ska tas bort en dag, men när? Kan det verkligen vara nu? Skulle inte det strida mot Joels profetia om ett utgjutande av Guds ande över alla söner och döttrar, slavar och slavinnor i de sista dagarna? Är det inte också nu om någon tid i historien då människor verkligen behöver Guds ande, dels för att kunna leva ett rent liv i Kristus, men också för att kunna urskilja vilka som är Jesu lärjungar i det de gör de gärningar han gjorde och visar den kärlek han visade? Så när är det? Vad säger Bibeln själv?
“När det som är fullständigt kommer, skall det som är styckevis tas bort.” –1 Kor. 13:10 Nya Världens Översättning
Eller som Svenska Folkbibeln uttrycker det:
“När det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.” –1 Kor. 13:10
När kommer det fullkomliga? Ett sätt att se på saken är att vi går en tid till mötes då det “fullkomliga kommer” till jorden. Kan det i så fall vara när bönen “Fader Vår” blivit uppfylld och Guds rike sker här på jorden  som den sker i himmelen och kärleken råder mellan allt levande? När alla människor är återställda till det tillstånd som Adam hade, i fullständig harmoni med Gud och med ett överflöd av Guds ande i sitt liv, bara genom att existera?

Ett annat sätt att se på det är att det fullkomliga kommer till oss när vi kommer till himlen. Låt oss titta på i vilket sammanhang Paulus ord om borttagandet av andens gåvor befinner sig i skriften. Vi talar här om 1 Korinthierna 13, kärlekens kapitel.

“Om jag talar människors och änglars språk men inte har kärlek, då har jag blivit en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag har profeterandets gåva och är insatt i alla heliga hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting. Och om jag ger ut allt vad jag äger för att andra skall ha att äta, och om jag lämnar ut min kropp, för att kunna berömma mig, men inte har kärlek, då är det mig till ingen nytta alls.

Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skryter inte, blir inte uppblåst, bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.

Men vare sig det finns gåvor till att profetera, skall de tas bort, eller tungotal, skall det upphöra, eller kunskap, skall den tas bort. Ty vi har kunskap styckevis, och vi profeterar styckevis; men när det som är fullständigt kommer, skall det som är styckevis tas bort. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, resonerade jag som ett barn; men nu då jag har blivit man, har jag lagt bort de barnsliga dragen. Just nu ser vi nämligen i oklara konturer med hjälp av en metallspegel, men då skall det vara ansikte mot ansikte. Just nu har jag kunskap styckevis, men då skall jag lära känna exakt, liksom jag själv är exakt känd. Men nu består tro, hopp, kärlek, dessa tre; men störst av dem är kärleken.” -1 Korinthierna kapitel 13 Nya Världens Översättning

Det verkar i mina öron som att det här kapitlet först och främst vill berätta hur fullkomlig kärleken är. Det är inte ett kapitel som vill belysa fakta om andens gåvor, utan poängtera att vem man än är och vilka gåvor man än har så betyder de ingenting om man inte drivs av kärlek när man använder dem. Det handlar alltså om att sätta saker och ting i sitt rätta perspektiv. Guds perspektiv. Och när vi en dag står inför hans ansikte så behöver vi inte någon av alla de gåvor som vi behöver här på jorden. Det som anden har vittnat om genom profetior och andra förnimmelser av den himmelska verkligheten är då ett faktum och vi ser precis hur allt är klart och tydligt. Idag kan vi fortfarande bara kan se saker och ting “i oklara konturer med hjälp av en metallspegel”. Då däremot, i Guds underbara närvaro, kan vi “lära känna” honom fullständigt och “exakt” få erfara den överflödande som kärlek han älskar oss med.

Synd mot den heliga anden

Hur det än förhåller sig med tidpunkten för borttagandet av andens gåvor, så kan vi nog vara överens om att det tillfället verkar höra framtiden till. Vi kan nog också enas om att det här med andens gåvor inte är något som vi kan göra tvärsäkra uttalanden om och säga att de redan har “de har ‘tagits bort'” och på det sättet döma andras tro och tjänst. För om de redan tagits bort, vilken kraft utförs då alla underverk med idag? Det vittnena säger om den saken, är precis ordagrant hämtat från fariséernas ord till Jesus, när han drev ut demoner.

“Fariséerna sade: ”Det är med demonernas härskare som han driver ut demonerna.” –Matteus 9:34

Men genom denna brist på tro, så syndande dem mot den heliga anden, eftersom det var uppenbart för alla att det var den som var i verksamhet. Vad kan man då säga att människor gör som idag påstår att helanden sker med hjälp av Guds motståndare? Jesus sa:

Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul [Satan], kan då hans husfolk vänta sig något bättre?” –Matteus 10:24, 25

Till skillnad från fariséerna på Jesu tid behöver vi därför ha en ödmjuk inställning till vår store Skapare och inse att han kan göra precis vad han vill, när han vill och genom vem han vill. Och vi behöver lära oss att urskilja när något kommer från Gud och se på dess frukt eller resultat, om det kommer från Gud.

Bli inte vilseledda, mina älskade bröder. Varje god gåva och varje fullkomlig gåva kommer från ovan, ty den kommer ner från himlaljusens Fader, och hos honom finns ingen förändring som i skuggans växlingar.” –Jakob 1:16,17

“Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.” –Matteus 7:15-20

Om inget annat anges är alla skriftställen hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Läs mer om bevis på god frukt och nutida vittnesbörd om helande

Uppgift för vittnen: Läs ett kapitel om Jesu botanden och det ologiska i att ifrågasätta dem på den tiden, från den mycket fina boken: Jesus – vägen, sanningen och livet, s. 102, utgiven av Sällskapet Vakttornet och fundera över varför de sanningar som kommer fram i det kapitlet, skulle vara mindre sanna idag.