Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Någon som tillhör Jehovas vittnen skulle säga: ”Jesus är inte Gud, han är en ängel, ärkeängeln Mikael.”

Ett vittne skulle sedan förklara: ”Jesus Kristus är över alla andra änglar och den som först blev skapad av Jehova Gud för att sedan vara med och skapa allt annat.”

Men är det verkligen sant? Detta är en mycket relevant fråga eftersom Jehovas vittnen lär detta. Det är också mycket viktigt att ta reda på svaret och vad som verkligen är sant just i den här frågan eftersom vårt eviga liv beror på vad vi tror om Jesus, Guds Son.

Och vem du än är, håller du säkert med om att Bibeln alltid måste vara vårt rättesnöre och det ord som krossar varje lögn. Låt oss därför helt kort gå till vad Bibeln säger om Jesus i frågan om han 1) är en ängel och om han 2) är skapad.

1. Är Jesus en ängel?

För att svara på den frågan ska vi läsa början till Paulus brev till hebréerna tillsammans, när han ska förklara vem Jesus Kristus verkligen är för de judar som skulle läsa brevet, så de kan tro på honom. Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 1:

”För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen. Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.” (Heb 1:1-3)

Här etablerar Paulus att Jesus är Gud personifierad på jorden, när han säger att han ”utstrålar Guds egen härlighet” och att han är ”avbilden av hans väsen”. Han säger också att Sonen ”bär upp allting” d.v.s. skapelsen, ”med sitt mäktiga ord”.

Sedan fortsätter Paulus:

”Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras.

Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

’Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.’ [jmfr Ps 2:7]

Och återigen:

’Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son.’ [jmfr 1 Krön 17:13]

Och när Gud låter sin förstfödde komma till världen, säger han:

’Alla Guds änglar ska tillbe honom.’ [jmfr Ps 97:7]

När han talar om änglarna, säger han:

’Han gör vindarna till sina budbärare och eldslågorna till sina tjänare.’ [jmfr Ps 104:4]

Men till Sonen säger han:

’Gud, din tron består i tid och evighet. Din kungaspira är rättens spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja, mer än dina medbröder.’ [jmfr Ps 45:7-8]

Och:

’Herre, i början lade du jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska försvinna, men du består. De ska alla bli som utslitna kläder. Du ska rulla ihop dem som kläder och byta ut dem som en mantel. Men du är densamme, och dina år ska aldrig ta slut.’ [jmfr Ps 102:26-28 se också Heb 13:8]

Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

’Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter.’ [Ps 110:1]

Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?” [Heb 1:4-14]

Vad är det egentligen Paulus säger om Jesus här? Jo, han säger att ”han står” ”långt över änglarna” och att hans namn ”är överlägset deras”. Han visar det genom att slå fast att Gud aldrig någonsin har sagt till en ängel, vare sig det varit en kerub, seraf eller ärkeängel (ja, det finns flera) att denne skulle vara hans Son. Han säger istället att alla ”änglar ska tillbe honom”.

Varför det? För att änglarna är budbärare och tjänare medan Jesus är Skaparen av dem och därför förtjänar deras tillbedjan. Vi vet att alla att ingen annan än Gud själv är värd någon varelses tillbedjan. Därför går Paulus in och styrker tanken att Jesus är Gud genom att tillämpa det ena skriftstället efter det andra som handlar om den Allsmäktige Skaparen Jehova, på Sonen Jesus Kristus.

Här kan vi alltså se att vi aldrig kan dra slutsatsen att Jesus är en ängel som Jehova vittnen säger. Det finns dessutom många fler skriftställen och uttalanden som visar att Jesus inte är någon ängel. Se artikeln Vem är Jesus? för mer information om några av dem.

Nu till den andra frågan.

2. Är Jesus skapad?

Återigen går vi till Guds eget ord, Bibeln och låter Paulus förklara för oss mer om vem Jesus är:

”Han är den osynliga Gudens avbild, den förste före hela skapelsen, för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden, både det synliga och det osynliga, troner och auktoriteter, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns till före allting, och i honom hålls allting samman.” (Kol 1:15-17)

Här ser vi att Paulus är tydlig med att säga att Jesus fanns FÖRE hela skapelsen och att han fanns FÖRE allting. Vad är allting? Det är allting, d.v.s. ALLT skapat. Om Jesus själv skulle vara skapad, skulle han inte vare före allt skapat. Då skulle han vara en del av det skapade. Men här ser vi tydligt att Jesus är UTANFÖR det skapade, eftersom han är FÖRE ALLTING.

Aposteln Johannes beskriver samma sak genom att säga att Jesus som Ordet, fanns i begynnelsen, d.v.s. innan något av det vi ser omkring oss på jorden och i universum var skapat och så säger han i kap 1 vers 3:

”Genom honom [Ordet d.v.s. Jesus] blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till.” (Joh 1:3)

Här ser vi återigen att utan Jesus blev ingenting skapat. Därmed kan han själv inte vara skapad, för utan honom blev INGENTING skapat av det som är skapat. Alltså kan han själv inte tillhöra det skapade utan måste alltid stå utanför det.

Jesus kan därför inte vara en skapad varelse som Jehovas vittnen hävdar. Istället står han utanför skapelsen och är i själva verket dess upphov som den Allsmäktige Guden.

I sitt brev till filipperna styrker Paulus tanken att Jesus är Gud med dessa ord:

”Fastän han [Jesus] till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt, antog en tjänares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa, han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett kors.” (Fil 2:6-8)

Ta reda på mer!

Vem är Jesus?

Vad är treenigheten?

Vad är Guds namn?